ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว    ประกาศวันที่ 05-07-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2559 (สอบวันที่ 20 พ.ค. 60)    ประกาศวันที่ 18-05-2017
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์    ประกาศวันที่ 16-05-2017
Annoucement :The 1/2017 recruitment of teacher to perform a duty in the Office of General Education    ประกาศวันที่ 16-05-2017
ตารางเทียบเคียงรายวิชาศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 08-05-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2559 รายวิชา 0031002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ประกาศวันที่ 04-05-2017
ประกาศโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2    ประกาศวันที่ 21-03-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2/2559 (สอบวันที่ 18 มี.ค. 60)    ประกาศวันที่ 17-03-2017
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560    ประกาศวันที่ 23-02-2017
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน พ.ศ. 2560    ประกาศวันที่ 17-02-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน    ประกาศวันที่ 19-01-2017
เลขที่นั่งเรียนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560    ประกาศวันที่ 16-01-2017
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2    ประกาศวันที่ 12-01-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2559 (สอบวันที่ 5 ม.ค. 60)    ประกาศวันที่ 04-01-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2559 (สอบวันที่ 22 ธ.ค. 59)    ประกาศวันที่ 21-12-2016
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)    ประกาศวันที่ 19-12-2016
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ประกาศวันที่ 18-11-2016
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2560    ประกาศวันที่ 17-10-2016
ประกาศแนวปฏบัติว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 14-07-2016
แบบฟอร์มรายงานโครงการและรายงานการฝึกอบรม    ประกาศวันที่ 08-01-2016
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์    ประกาศวันที่ 08-09-2014
แนวปฏิบัติการยืมครุภัณฑ์-พัสดุออนไลน์    ประกาศวันที่ 08-09-2014

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3    ประกาศวันที่ 13-06-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3    ประกาศวันที่ 25-05-2017
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 2    ประกาศวันที่ 30-03-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 2    ประกาศวันที่ 02-03-2017
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด    ประกาศวันที่ 03-02-2017
ประกาศผลสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 52 อัน    ประกาศวันที่ 03-02-2017
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด    ประกาศวันที่ 09-01-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด    ประกาศวันที่ 27-12-2016
สอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 52 อัน    ประกาศวันที่ 27-12-2016
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/70 แกรม จำนวน 7,000 รีม    ประกาศวันที่ 08-12-2016

+ ประกาศ เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำนักศึกษาทั่วไป

ขายทอดตลาด

- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 103 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป เลขที่ประกาศ 1/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

ตารางเรียนตารางสอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคกา    ประกาศวันที่ 14-06-2017
รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ    ประกาศวันที่ 07-06-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2559    ประกาศวันที่ 18-05-2017
ตารางเทียบเคียงรายวิชาศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 08-05-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2559    ประกาศวันที่ 04-05-2017
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปล    ประกาศวันที่ 27-04-2017
การขอตรวจสอบคะแนนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 27-03-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2/2559    ประกาศวันที่ 17-03-2017
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปล    ประกาศวันที่ 27-02-2017
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึก    ประกาศวันที่ 23-02-2017

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ