content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

content_paste

การสอนแบบโมดูล

รายการเอกสารล่าสุด

General Education Mahasarakham University

Name Document view
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 6
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 15
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 6
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 4
คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลรายวิชา 0044 011 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 13