สำนักศึกษาทั่วไปเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนขั้นตอนการยื่นเอกสารขอเรียนซ้ำ

1. ให้นิสิตกรอกเอกสารให้ถูกต้อง ตามภาพตัวอย่าง

2.ให้นิสิตส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ให้เรียบร้อย (หากไม่เซ็นต์จะไม่อนุมัติ)

3.เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์แล้วให้นำส่งผ่านระบบในเว็บไซต์นี้เท่านั้น (วิชาเอกให้ส่งในเว็บ reg.msu.ac.th)

4.เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการรับเรื่องหรือผลการอนุมัติได้ในเว็บไซต์นี้ ภายใน3วันทำการ หรืออาจเร็วกว่า


หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป 043-754300 ในวันและเวลาราชการ

ระบบยื่นเอกสารขอเรียนซ้ำ/เรียนแทนวิชาศึกษาทั่วไป
Username::
Password::

ตัวอย่างการกรอกคำร้อง