ข้อมูลนิสิต
หากนิสิตเคยกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถทำการเทียบโอนรายวิชาได้เลย ==>(***เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรเทียบเข้า***)
ชื่อ/Name
สกุล/Surname
รหัสนิสิต/Student ID
เลขบัตรประชาชน/ID card
คณะ/Faculty
สาขา/Major
เบอร์มือถือ /Mobie
e-mail
สถาบันเดิม
upload ไฟล์ Transcript