เกี่ยวกับงานหลักสูตรและเทียบโอนผลการศึกษา

การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทำโปรแกรมการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Untitled Document ตารางเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
+ การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
+ การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
+ การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
+ การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
+ การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)