ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์

เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้ทำการสืบค้นข้อมูลอาจารย์ผู้สอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

พัฒนาโดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป 043754055 เบอร์ภายใน 2113