ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2070รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรภายใน 2069

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
เบอร์โทรภายใน 2105

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรภายใน 2052
anyarat.n@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เบอร์โทรภายใน 2052
atthaphon.m@mbs.msu.ac.th

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2115


หัวหน้ากลุ่มงาน

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissada.sak@msu.ac.th

นางเจริญใจ กุลดิลก
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th


กลุ่มงานบริหาร


นางสาวปรางคนางค์ จันทร์ชม
นักวิชาศึกษา
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
Prangkhannang.j@msu.ac.th

นางสาวอนันตญา โลมิน
นักวิชาศึกษา
งานพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2052
anantaya.l@msu.ac.th

นายจตุรพิธ บรรเทาทุกข์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายฤธิพันธุ์ สีห์ราช
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissada.sak@msu.ac.th

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2113
suleeporn.u@msu.ac.th

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2057
orathai.m@msu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน 2071
siriwan.b@msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักประชาสัมพันธ์
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน, งานประชาสัมพันธ์, งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2113
chorladda.k@msu.ac.th

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานวิจัย
เบอร์โทรภายใน 2069
rattana.b@msu.ac.th

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานบริหารจัดการห้องเรียนรวมและงานพัฒนาอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2103
yupa@msu.ac.th

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2057

นายจุมพฏ จันทร์สอาด
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายสุรชัย แสนตอ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายเสกสรรค์ นิมิตร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2113
Adisak.ka@msu.ac.th

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113
paetong2499@hotmail.com

นายธวัชชัย ทับพิลา
พนักงานขับรถ
รถตู้
เบอร์โทรภายใน 

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
พนักงานรักษาความสะอาด
ดูแลห้องทำงาน
เบอร์โทรภายใน 2057
-

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113


กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง/ งาน กพร.
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายปริญญ์ งามสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาอาจารย์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทรภายใน 2115
Domes_2005GE@msu.ac.th

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2071
angkanasena40@gmail.com

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069, 2071
ruethairat@msu.ac.th

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทรภายใน 2069
sasinuka134@gmail.com

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2069,2071
supharat.j@msu.ac.th

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน  2069
ratchaya.c@msu.ac.th


กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต / งานจัดสอบ
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน
เบอร์โทรภายใน 2105
muttrawan.s@msu.ac.th

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2105
panupol.p@msu.ac.th

นางสาวกิจติมา มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
paka-on.m@msu.ac.th

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
kanokporn.j@msu.ac.th

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน
เบอร์โทรภายใน 2105
panissa.t@msu.ac.th

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
sirikarn.m@msu.ac.th

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา
งานทำเนียบอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
channarit.a@msu.ac.th

นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งาน มคอ
เบอร์โทรภายใน 2097
nataporn.s@msu.ac.th

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
naphalai.po@msu.ac.th