โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

  • วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และอาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วันที่ 14-15 มีนาคม 2566
  • เวลา 13.00-16.30
  • ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ณ ห้อง RN1-105
  • ลงทะเบียน ปิดรับสมัคร

Services

งานพัฒนาอาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีโครงการต่างๆ ที่จัดล่าสุดดังนี้

โครงการ Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment

จัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.00-16.30
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต

จัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการการสร้างข้อสอบปรนัย ด้านพุทธิพิสัยตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม

จัดเมื่อวันที่ 25/8/2565 เวลา 08.30 - 12.00
วิทยากรโดย รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ Scoring rubrics สำหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) ครั้งที่ 2

จัดเมื่อวันที่ 10/6/2565 เวลา 08.30 - 16.30
วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ Professional Development for GE Teachers

จัดเมื่อวันที่ 18/5/2565 เวลา 08.30 - 16.30
วิทยากรโดย ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ

โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

จัดเมื่อวันที่ 21/1/2565-25/3/2565 เวลา 09.00 - 16.00
วิทยากรโดย อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว และ อาจารย์ณฐรีย์ จันทร์ศิริสิร

Our Team

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

คุณจักรพงศ์ กุตเสนา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 043-754300

คุณฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

ฝ่ายจัดโครงการ/ประสานงาน 043-754300

คุณณฐพร สีบัวลา

ฝ่ายจัดโครงการ/ประสานงาน 043-754300

Contact Us

งานพัฒนาอาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ห้อง RN-101 เบอร์โทรภายใน 2109

Address

ห้อง RN-101 อาคารราชนครินทร์

Phone Number

043-754300