โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint) ครั้งที่ 2

  • วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล และอาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2566
  • เวลา 08.30-16.30
  • ณ ห้องประชุม Co-Working Space 2 (RN1-210) ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ลงทะเบียน ปิดรับสมัคร

Services

งานพัฒนาอาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีโครงการต่างๆ ที่จัดล่าสุดดังนี้

โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้ประสาน จ.นครพนม

จัดเมื่อวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66 เวลา 08.30-16.30
วิทยากรโดย - -

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จัดเมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และ ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

โครงการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล (PSF)”

จัดเมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ วิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

จัดเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และอาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment

จัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.00-16.30
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต

จัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Our Team

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

คุณจักรพงศ์ กุตเสนา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 043-754300

คุณฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

ฝ่ายจัดโครงการ/ประสานงาน 043-754300

คุณณฐพร สีบัวลา

ฝ่ายจัดโครงการ/ประสานงาน 043-754300

Contact Us

งานพัฒนาอาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ห้อง RN-101 เบอร์โทรภายใน 2109

Address

ห้อง RN-101 อาคารราชนครินทร์

Phone Number

043-754300