content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

content_paste

การสอนแบบโมดูล

รายการเอกสารที่เป็นประกาศ

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 91
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 89
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 198
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 176
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 139
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 130
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 100
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 89
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 97
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติ การส่งและแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. 2564 140
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 103
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 97
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ 111
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 102
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 117
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 119
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 103
การดำเนินการทางวินัยนิสิต ว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 273
การเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 433
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 250
ประกาศคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 277
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงานจ้างตามภาระกิจ พ.ศ.2555 251
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ.2555 217
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 737
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 320
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 486
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 341
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551 429
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 348
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 263
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 299
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 294
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 372