content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็นประกาศ

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 311
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 247
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 224
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 166
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 160
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า 160
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 159
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 156
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 144
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 138
การเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 136
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 131
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551 127
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 124
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 116
การดำเนินการทางวินัยนิสิต ว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 106
ประกาศคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 103
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 88
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ.2555 69
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา และประเภทการลาของพนักงานจ้างตามภาระกิจ พ.ศ.2555 68
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 63
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 52
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ 52
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 48
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 48
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 48
ตารางการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 47
ตารางการเทียบโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42