content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 224
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 215
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 214
ใบสำคัญรับเงิน 198
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 191
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 183
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 181
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 175
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 171
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 166
บก.111 165
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 163
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 160
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 160
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 156
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 156
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 155
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 151
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 147
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 145
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 144
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 143
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 140
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 139
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 139
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 139
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 138
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 136
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 135
แบบ บก.111 133
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 132
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 131
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 131
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 130
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 129
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 125
ใบสำคัญรับเงิน 113
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 113
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 112
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 73
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 56