content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 264
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 232
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 226
ใบสำคัญรับเงิน 221
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 213
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 210
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 207
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 190
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 188
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 186
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 182
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 181
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 179
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 177
บก.111 176
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 170
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 167
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 162
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 162
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 160
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 160
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 158
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 158
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 156
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 156
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 154
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 154
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 149
แบบ บก.111 148
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 146
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 146
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 144
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 142
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 142
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 139
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 137
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 136
ใบสำคัญรับเงิน 125
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 125
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 122
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 86
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 72