content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

content_paste

การสอนแบบโมดูล

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 441
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 398
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 382
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 377
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 372
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 354
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 342
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 341
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 322
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 320
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 320
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 318
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 312
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 309
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 309
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 304
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 303
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 302
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 302
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 299
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 295
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 294
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 294
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 288
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 287
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 285
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 280
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 273
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 272
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 256
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 244
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 216
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 200
ใบสำคัญรับเงิน 102
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริการทางวิชาการ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 2 93
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2566 92
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 86
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 77
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 68
แบบ4231 61