คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์

 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบฯ 

แบบฟอร์มเทียบโอนผลการศึกษาอัตโนมัติ

ข้อมูลนิสิต
หากนิสิตเคยกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถทำการเทียบโอนรายวิชาได้เลย ==>(***เทียบโอน***)

ชื่อ/Name
สกุล/Surname
รหัสนิสิตใหม่/New ID
รหัสนิสิตเก่า/Old ID
คณะ/Faculty (ใหม่)
สาขา/Major (ใหม่)
ระดับการศึกษา ระบบ ชั้นปี
เบอร์มือถือ
e-mail

นิสิต รหัส 66 สามารถเทียบโอนได้ 1 ครั้งเท่านั้นต่อการเป็นนิสิต มมส. และผลการศึกษาของการเทียบโอน จะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยและนับเป็นหน่วยกิตในการจำแนกสภาพนิสิต (คิดการพ้นสภาพ)